فیلم| نگهداری بالغ بر 8 میلیون برگ سند در مرکز اسناد ملی یزد

فیلم| نگهداری بالغ بر 8 میلیون برگ سند در مرکز اسناد ملی یزد

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید